ANBI - verklaring

 

Baptistengemeente Immanuël te Geesbrug

Vastgelegd in de statuten van 20-02-2013

De Baptistengemeente Immanuël te Geesbrug is een geheel onafhankelijke gemeente en valt dus niet onder een overkoepelend orgaan in Nederland, en is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlandse recht.

Grondslag van de gemeente

De gemeente aanvaardt uitsluitend als haar grondslag de geopenbaarde waarheid Gods, zoals die in de Heilige Schrift, de Bijbel, waarvan zij de inhoud als het onfeilbaar woord van God aanneemt, vervat is.

Zij gelooft en belijdt daarom:

 • a. .Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en te   redden. Dat God, in Zijn genade, het heil van de wereld en het zalig maken van de mensen op het oog heeft. Dat Hij daarvoor Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden heeft, om Zijn wil te volbrengen en voor de mensen als Middelaar op te treden. Om door Zijn vernederende kruisdood de wereld met God te verzoenen en de weg naar de Vader weer te openen en de heerschappij van de satan te verbreken.

Dat Jezus Christus, die na Zijn kruisdood en begrafenis op de derde dag verrees uit het graf, het duidelijke bewijs leverde dat Hij de levende Zoon van God is, waar wij volledig op kunnen vertrouwen. Die nu, opgevaren ten hemel en aan ’s Vaders rechterhand zittend, bekleed is met alle macht in hemel en op aarde.

Dat Jezus Christus aan Zijn gemeente de Heilige Geest met de verschillende gaven en krachten heeft gezonden om haar te begeleiden op de weg van de Heer en om de gemeente daarmee in staat te stellen overal in de wereld het evangelie te verkondigen.

Dat Jezus Christus naar Zijn belofte eens zal weerkomen om al de Zijnen persoonlijk te verzamelen in Zijn heerlijkheid en als een rechtvaardige rechter over de hele wereld zal rechtspreken.

 • b. Dat alleen iemand aan de verlossing, die in Christus is, deel kan hebben door de genade Gods door persoonlijk geloof en bekering.
 • c. Dat allen die oprecht geloven in Jezus Christus, nadrukkelijk opgeroepen zullen worden de Heer te belijden en zich te laten dopen door onderdompeling te midden van de gemeente, die het lichaam van Christus en de tempel van de Heilige Geest is; die zich hierbij willen voegen naar de regels die de Heer als Hoofd der gemeente zelf, door middel van Zijn woord, gegeven heeft.
 • d. Dat de door de Here Jezus gegeven instelling van het Avondmaal toegankelijk is voor allen die met ons de Here Jezus als Verlosser belijden. Als gemeente van gedoopte christenen getuigen we op die manier van onze visie op wat de Bijbelse doop is, maar erkennen dat er naast ons velen zijn met wie we hetzelfde zaligmakende geloof in de Here Jezus delen. 

 

Fiscaalnummer (RSIN) van de gemeente is: 8525.78.829

 

Rekeningnummer van de gemeente is: NL14 INGB 0007 9297 12

 

Contactgegevens

Bezoekadres van de gemeente:

Lindenlaan 2, 7917 PE Geesbrug 

Postadres van de gemeente:

Secretaris Bapt.Gem.Immanuël

p/a Zende 9
7861 BS Oosterhesselen

e-mail: secretaris@bgimmanuel.nl                                

tel. 0524-224141

Doel van de gemeente

Het doel van de gemeente is:

 1. Naar Bijbelse opdracht de gelovigen in Christus samen te voegen door hen op hun belijdenis te dopen;
 2. Samen met hen, die Christus belijden, ook buiten de gemeente te werken tot heil van de samenleving en van de wereld in het algemeen en de leden van de gemeente aan te sporen tot een levenswandel overeenkomstig Gods wil, tot de Heer weerkomt.

 

Beleidsplan in hoofdlijnen

 • De Naam van de Here Jezus te verkondigen overeenkomstig Handelingen 1:8
 • God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt,
  namelijk  Jezus. Die ons verlost van de komende toorn. (1Thessalonicenzen1:9,10)
 • En de gelovigen op te bouwen in het allerheiligst geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus (Efeze 4:12,13)
 • Hetgeen tot uitdrukking komt in:
  Samenkomsten op de zondag
  Bijbelstudie-avonden verdeeld over het jaar
  Onderwijs voor tienerclub en zondagsschool op de zondag
  Onderlinge dienstverlening aan hen die dit behoeven;
  Omzien naar zieken, ouderen en alleenstaanden;
 • Uitvoering geven aan een collecteplan met bijzondere doelen voor financiële ondersteuning aan andere organisaties;

 

Bestuurssamenstelling

De raad van de Baptistengemeente Immanuël te Geesbrug bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2 overige raadsleden

 

Beloningsbeleid

 De leden van de raad der gemeente en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
De gemeente heeft geen eigen voorganger en maakt gebruik van gastsprekers, die een reiskostenvergoeding ontvangen voor de spreekbeurt en een sprekerstarief.

 

Verslag van de activiteiten van de gemeente

 • Diensten op zon- en feestdagen als  Pasen,  Pinksteren en Kerstmis
 • Onderlinge ontmoeting na iedere dienst onder het genot van koffie of thee
 • Jaarlijkse Israëlzondag met speciale aandacht voor volk en land Israël;
 • Bijbelstudie-avonden verdeeld over het jaar;
 • Het organiseren van een liefdemaal waarbij iedereen wordt betrokken en beleefd wordt als één groot gezin; Ook de gasten worden daartoe uitgenodigd deel te nemen;
 • Gemeente- en raadsvergaderingen;

Financiële verantwoording

Onderstaand vindt u de begroting en de resultaten voor 2023

Posten Begroting 2023 Resultaat 2023 Begroting 2024
Vaste bijdragen € 20.000,00 € 23.940,00 € 26.000,00
Giftenpot € 500,00 € 1.741,74 € 1.500,00
Zangbundels                       
Rente   € 445,32 € 750,00
Totaal inkomsten € 20.500,00 € 26.127,06 € 28.250,00
Huur € 8.500,00 € 11.050,80 € 12.000,00
Sprekers € 7.500,00 € 7.407,50 € 8.000,00
Aanschaffingen € 500,00 € 238,99 € 1.000,00
Kinder- jeugdwerk € 1.250,00 € 737,69 €  1.250,00
Koffie € 750,00 € 1.053,49 €  1.250,00
Representatie € 500,00 € 419,46  € 750,00
Drukwerk € 250,00 € 126,45 € 250,00
Kantoorbenodigdheden € 100,00 - -
Advertenties € 600,00 - € 600,00
Bankkosten € 350,00 € 360,13 € 450,00
Website € 200,00 € 145,20 € 200,00
Geluidsinstallatie e.d. € 750,00 € 735,86 € 3.250,00
Evangelisatiewerk € 1.000,00 € 18,45 € 1.000,00
Resultaat    
Totaal uit 22.250,00 26.127.06 30.000.00
Opbrengst collectes 2023
SDOK € 899,75
Jezus komt spoedig € 1.566,40
City of Life Gemeente € 2.429,57