Missie en Visie

Wij willen, overeenkomstig met de uitgangspunten, die ons in het Nieuwe Testament worden aangereikt, gemeente zijn. Namelijk: een Nieuwtestamentische gemeente. Onze Missie en Visie hebben wij hieronder kort samengevat.

Missie

 1. We belijden God als onze Vader. Deze genadevolle werkelijkheid is mogelijk gemaakt door Gods eniggeboren Zoon, Jezus Christus onze Verlosser.
  We weten dat Gods Geest aan de gemeente is gegeven en in ons woont.
 2. Gods woord, al de geschriften van het Oude- en Nieuwe Testament, geldt voor ons als hoogste autoriteit.
 3. Wedergeboorte, gevolgd door doop op belijdenis door onderdompeling, staat aan de basis voor onze lokale gemeenschap en vormt die.
 4. We belijden dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is en de gemeente door Zijn Woord en Geest leidt.
 5. De gemeente is autonoom. Binnen die gemeente is de inbreng van ieder lid gelijk in waarde en waardevol.
 6. Ieder lid is geroepen tot het algemeen priesterschap, wat betekent dat hij of zij met zijn of haar gaven vanuit onze gemeenschap dienend wil zijn.
 7. We erkennen geen sacramenten, middelen die zouden bijdragen aan de redding van mensen. De redding is enkel en alleen door het verlossend werk van Gods Zoon, Jezus Christus.
 8. We onderhouden de tekenen die de Here ons gegeven heeft: doop en avondmaal.
 9. We onderscheiden kerk en staat, die strikt gescheiden dienen te zijn.
 10. We verwachten dat Jezus Christus eenmaal Zijn gemeente van deze aarde naar het Vaderhuis brengen zal. Daarna volgt een periode van verdrukking op aarde, aan het eind daarvan zal Christus met de gemeente terugkeren.
 11. We weten ons verbonden met Gods volk Israël door welke Gods Woord en Gods Zoon ons zijn gegeven. Bij de wederkomst van de Here Jezus zal gans Israël behouden worden en zal Jezus Christus de troon van David herstellen en duizend jaar regeren.

Visie

 1. Uitgangspunt: het gaat in onze geloofsgemeenschap om Jezus Christus, Hij is de Heer van de gemeente. Al onze activiteiten moeten op Hem gericht zijn, Zijn naam verheerlijken en Zijn grootheid onderstrepen.
 2. Vorm: we willen een gastvrije gemeente zijn, waar mensen met ons het bovenstaande punt en onze missie delen. Daarbij willen we meer en meer gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus.
 3. Verkondiging en onderwijs: Bijbelonderricht en de werking van de Heilige Geest zijn voorwaardelijk om te groeien naar het beeld van Jezus.
 4. Pastoraat: we willen omzien naar elkaar om elkaar dicht bij de Here Jezus te houden, om elkaar door de liefde te dienen (Galaten 5:13) en daarin ook elkaars lasten te dragen (Galaten 6:2).
 5. Middelen: allen hebben gaven en talenten ontvangen om dienend te zijn in de gemeente.
 6. Normen en waarden: de Bijbelse boodschap is relevant en toepasbaar, ook in onze tijd in de velerlei complexe en ethische vraagstukken.
 7. Evangelisatie: we zijn in deze wereld geplaatst tot eer van onze Heiland en tot verkondiging van Zijn heerschappij die komen gaat. Aan Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Op die heerschappij moet ieder mens zich voorbereiden. Daarom willen we ons als gemeente inzetten om de hoopvolle boodschap van redding van zondaars tot het eeuwige leven door onze Here Jezus bekend te maken.

 

Visie met betrekking tot Israël

Wie onze diensten bezoekt beseft al snel dat we een gemeente zijn met liefde en aandacht voor Gods volk, geboren uit de patriarchen Abraham, Izak, Jacob. We spreken kortweg van Israël. Die liefde wordt ook zichtbaar vanuit de vriendschapsrelatie die we zijn aangegaan met de gemeente ‘City of Life’ in S’derot, Israël.

Helaas is er rondom Israël en datgene wat de Bijbel leert over de positie die het volk op aarde heeft en over wat hun toekomst zal worden veel verwarring. Om die verwarring in onze gemeente te voorkomen heeft de raad besloten haar visie met betrekking tot Israël te formuleren. Hiermee ondersteunen we onze leden en vrienden en ook kunnen gasten snel en eenvoudig kennisnemen van onze inzichten.

Deze Visie is gebaseerd op de Bijbel en wordt in het document: “Hoop voor Israël. Zoals we uit Gods woord leren” uitgebreid beschreven. 

 

Hoop Voor Israel Zoals We Uit Gods Woord Leren
PDF – 6,6 MB 523 downloads